Regulamin elektronicznego biura obsługi klienta eCzynsze

 


§1

Postanowienia wstępne

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 a) eCzynsze Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

 b) Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach administratora lub wspólnoty zarządzanej przez administratora.

 c) Użytkownik -Klient zarejestrowany w eCzynsze.

 d) Administrator –Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto", ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów

2. Użytkowanie eCzynsze jest bezpłatne.

3. Do poprawnego działania eCzynsze wymagana jest jedna z przeglądarek internetowych InternetExplorer 8, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome, Seamonkey 2.x, Opera 10. Do przeglądania raportów w formacie PDF wymagany jest Adobe Acrobat Reader co najmniej w wersji 8 lub FOXIT READER


§2

Rejestracja

1. Rejestracja Klienta indywidualnego:

 a)  Aby uzyskać dostęp do aplikacji Klient lub upoważniona przez Klienta osoba musi się zarejestrować na stronie eCzynsze, uzupełniając wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym

 b)     Po zarejestrowaniu Klient lub osoba upoważniona musi zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail podczas rejestracji na stronie eCzynsze poprzez wykorzystanie szczegółów z wysłanej na podany adres wiadomości elektronicznej

 c)     Po dokonanej rejestracji elektronicznej należy dostarczyć do siedziby administratora wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest także pisemną akceptacją niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 do Regulaminu), okazać dokument stwierdzający tożsamość, osoba upoważniona - pełnomocnictwo

 d)     Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie eCzynsze oraz w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowskim, pokój 11

 e)     Po procesie rejestracji i podpisaniu niniejszego Regulaminu identyfikator Użytkownika jest aktywowany w ciągu 24h od czasu dostarczenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do siedziby administratora. Aktywacja dostępu do eCzynsze jest potwierdzana poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 f)      Dostęp do systemu eCzynsze jest możliwy poprzez sieć Internet, pod adresem http://91.225.133.18/

 g)     Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników eCzynsze i zablokowania dostępu do konta na jego żądanie złożone administratorowi w formie pisemnej.

 h)     W przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta Klienta z jednoczesnym usunięciem danych Klienta z listy użytkowników eCzynsze.


§3

Korzystanie z usług eCzynsze

1. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eCzynsze, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eCzynsze. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pocztową.

3. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

4. Dane udostępnione przez eCzynsze mogą być opóźnione w stosunku do zmian w bazie administratora o 24h. Informacja o dacie aktualności danych znajduje się na stronie eCzynsze.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian opłat naliczonych wykazanych w eCzynsze na miesiące przyszłe.


§4

Zakres odpowiedzialności

1. Za prawidłowe działanie eCzynsze odpowiada administrator.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora Użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.

3. Informacje uzyskane przez Klienta za pośrednictwem eCzynsze nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec administratora.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem eCzynsze.


§5

Reklamacje

1. Użytkownicy uprawnieni są do składania reklamacji działania eCzynsze. Reklamacje powinny być kierowane na adres administratora pocztą tradycyjną, lub na adres e-mail: eczynsze@smnowemiasto.pl

2. Reklamacje, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie.

3. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów, służących do wykazania zasadności reklamacji. 

4. Reklamacje wniesione przez osoby nie będące Użytkownikami eCzynsze pozostają bez rozpatrzenia.

5. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji administrator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji administrator zawiadamia o sposobie załatwienia reklamacji osobę wnoszącą reklamację. Załatwianie reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona, lub w inny wybrany przez administratora sposób.


§6

Inne postanowienia

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu eCzynsze.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu eCzynsze, administrator zamieści na stronie http://91.225.133.18/ listę zmian lub/i tekst jednolity Regulaminu eCzynsze.

3. Regulamin opublikowany na stronie internetowej eCzynsze uznaje się za doręczony do Użytkownika.

4. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych eCzynsze wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawienia swoich danych osobowych.